دستگاه کامت مدل ۱۱۰۰ / ۱۸۰۰ / ۲۲۰۰ / ۲۸۰۰

دستگاه کامت محصول شرکت لیندنر، دستگاه خردکن صنعتی تکمحور سنگینکار، با توان زیاد و قدرتمندی است که اساساً برای آسیای موثر با تغذیه کنترل شده مواد مختلف از پیش خردشده بدون وجود مواد خارجی مورد استفاده واقع میشود. دستگاه کامت شرکت لیندنر را میتوان به صورت جداگانه برای کاربرد مورد نظر با وضعیت مطلوب نصب، راهاندازی و استفاده نمود.